De Vreedzame School

CBS Albert Schweitzer is een een Vreedzame School. Dit betekent dat onze school: de klas en de school beschouwd als een leefgemeenschap waarin kinderen leren wat het betekent om een 'democratisch burger' te zijn: open staan en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop: ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze 'er toe doen'.

Op het niveau van de leerlingen streeft onze school ernaar om kinderen te leren:

  1. op een democratische manier met elkaar leren beslissingen te nemen. Dit zien we aan het begin van het jaar bijvoorbeeld al terug door met de klas de klassenregels en afspraken op te stellen.
  2. constructief conflicten op te lossen. Leerlingen wordt geleerd om dit zelf te doen, maar kunnen er ook voor kiezen om hierbij gebruik te maken van de leerlingmediatoren. Dit zijn leerlingen die volgens een vast stappenplan hulp kunnen bieden bij een conflict (iets anders dan een ruzie) en zo elkaars gezichtspunt laten begrijpen om tot een win-win oplossing komen.  
  3. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.
  4. een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen.
  5. volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht. 

Op het niveau van de school realiseert het programma een positief en sociaal en moreel klimaat waarin:

  • iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat.
  • de eigen kracht van kinderen benut wordt.
  • leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig werken.

De Vreedzame School is dus een sociaal-emotioneel vaardigheidsprogramma gericht op burgerschapsvorming voor de gehele school en kijkt niet alleen naar de school, maar ook naar de wereld daaromheen.

Het programma is zo opgebouwd dat  in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar) 

Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)

Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)

Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)                                                 

Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)

Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten). 

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.

*Als extra toevoeging wordt in onderstaande pfd. ons anti-pestbeleid beschreven.