Passend onderwijs

Sinds de invoering van de wet op passend onderwijs moeten alle scholen voor regulier basisonderwijs ‘basisondersteuning’ bieden aan alle leerlingen.

Scholen zijn verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het SOP leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. Leraren en ouders hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school. 

De indicatoren van de inspectie van het onderwijs vormen  de basis bij het opstellen van het SOP, aangevuld met de indicatoren van de PO-raad gericht op handelingsgericht werken. In ons  schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven wat wij onder deze basisondersteuning verstaan. Dit SOP vormt ook de basis van ons aannamebeleid bij nieuwe leerlingen. 

Hierbij delen wij ons SOP met u.