Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee

Verkorte naam: Kindwijs

 Historie

In 2006 zijn de School met de Bijbel te Sommelsdijk en de Groen van Prinsterer in Middelharnis gefuseerd. In 2009 sloot de School met de Bijbel de Regenboog te Melissant zich hierbij aan. In 2010 gevolgd door de Prins Johan Friso te Herkingen en de Oranje Nassauschool te Nieuwe Tonge. Deze vijf scholen vormden samen een vereniging. Deze vereniging is in 2013 gefuseerd met de verenigingen van de Prins Mauritsschool te Dirksland, de Eben-Haëzerschool te Goedereede-Havenhoofd en de stichting van Het Kompas te Stellendam. Na deze fusie werd het één stichting. In 2016 is er gefuseerd met de besturen van 'De Bron' uit Oude Tonge, 'Bosseschool' uit Middelharnis, 'Zomerland' uit Stellendam, 'Albert Schweitzer' uit Stad aan 't Haringvliet en ''t Kompas' uit Den Bommel. Onder Kindwijs vallen nu 13 Protestants Christelijke basisscholen.

Uitleg naam Kindwijs

Er zijn vijf aspecten die geleid hebben tot de keuze voor de naam Kindwijs:

  1. Het Bijbelse uitgangspunt dat kinderen de levensweg wordt gewezen (Spreuken 1:5: "Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen; en die verstandig is, zal wijze raad bekomen".
  2. Op de aangesloten scholen staan kinderen centraal, over hen moet het gaan.
  3. Kinderen moeten in hun eigen tempo hun eigenheid en hun eigen wijsheid kunnen ontwikkelen.
  4. Het doel van het onderwijs is om kinderen in alle opzichten wijsheid en kennis op te laten doen: niet alleen cognitief (kennis), maar ook in de omgang met hun medemensen.
  5. Tenslotte gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, waar "KW" in het logo eveneens voor staat.

Missie Kindwijs

Vanuit een protestants-christelijke levenshouding krijgen kinderen onderwijs en begeleiding om inzichten te ontwikkelen en vaardigheden te leren voor hun leven nu en in de toekomst. Dit vindt plaats in een omgeving waar de kernwaarden van Kindwijs centraal staan (geloven, vreugde, veiligheid, vertrouwen en vernieuwend).

College van Bestuur
- Dhr. J.C. de Waal

Raad van Toezicht
- Dhr. J.J. de Geus, voorzitter
- Dhr. W.G.A. Driesse
- Dhr. P.J. van den Hil
- Dhr. P.C. Klink
- Dhr. W.A. Muilwijk
- Dhr. H.J. Vogelaar
- Dhr. W. van der Welle

Medewerkers bestuurskantoor:

Fin. manager/Beleidsmedewerker:  Dhr. W. de Wit
Medewerker personeelszaken Mw. M.H. Koppert
Medewerker kwaliteitszorg Dhr. L. van Dalen
Secr./fin. medewerker Mw. E.J. van Broekhoven
Secr./fin. medewerker Mw. A. van Heest
Secr./fin. medewerker Mw. H. de Jonge

                     

Bezoekadres bestuurskantoor: Pascal 40, 3241 MB Middelharnis
Postadres bestuurskantoor: Postbus 337, 3240 AH Middelharnis 
Emailadres: info@kindwijs.org 
Website: www.kindwijs.org
Telefoonnummer: 0187 - 48 41 53

                         

De Verrekijker

Ook voor onze hoogbegaafde leerlingen heeft Kindwijs de ambitie om passend onderwijs te verzorgen. Net als alle Kindwijsscholen bieden we op CBS Albert Schweitzer basisondersteuning aan onze meer-en hoogbegaafde leerlingen. Naast de scholing die het team volgt, helpt Bas Villerius als gecertificeerde talentbegeleider ons om deze vorm van passend onderwijs effectief vorm te geven. 

Voor enkele leerlingen is het nodig om buiten de eigen school met gelijkgestemden samen te komen. Hiervoor heeft Kindwijs een gezamenlijke voorziening gecreëerd, die de Verrekijker heet. In deze extra voorziening realiseren we, gedurende één semester van tenminste 15 weken, aandacht en ondersteuning voor de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

Vanaf januari 2021 kent de Verrekijker een midden-en bovenbouwgroep, die één keer per week samenkomen. Tijdens het semester voeren zij verrijkingsopdrachten uit en leren zij een scala aan specifieke vaardigheden om mogelijke hiaten in ontwikkeling op te vangen.

Het doel is dat de hoogbegaafde leerling, na afloop van het semester, met een goed gevulde 'gereedschapskist, zich verder ontwikkelt op de eigen school.

 

ExperiGO

In het schooljaar 2018-2019 is Kindwijs gestart met het opzetten en inrichten van het ontdeklab ExperiGO. ExperiGO is het ontdeklab van Kindwijs, waar kinderen en leerkrachten aan de slag gaan met computional thinking , creatief leren omgaan met verschillende media en dit toe te passen in een praktijksituatie. 

Om optimaal aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de verschillende scholen, hebben we drie leerlijnen. Elke basisschool kan op basis van dit aanbod een eigen onderwijsprogramma samenstellen.

Programmeren: De leerlingen werken met verschillende robots, zoals de ozobot, blue-bot, dash en dot. Door deze robots vooraf bedachte opdrachten uit te laten voeren ontwikkelen de leerlingen vaardigheden als: kritisch denken, toepassen van probleemoplossend vermogen en samenwerken. We creëren een doorgaande lijn, van groep 1 tot groep 8, waarbij de opdrachten steeds abstracter worden en de leerlingen worden uitgedaagd om complexere situaties te programmeren. 

Multimedia: We leven in een wereld waarin beeld en geluid een belangrijke plaats inneemt. Internet en alle multimedia toepassingen daarvan zijn niet meer weg te denken. In deze leerlijn gaan de leerlingen praktisch aan de slag met het maken en ontwerpen van eigen content. Met behulp van green screen technologie, stop-motion filmpjes, 3d-scanner en de digitale kijkdoos zijn de leerlingen in staat om een goed en mooi resultaat te maken. Competenties als: informatie en Communicatie Technologie-geletterdheid, creativiteit, communiceren en samenwerken komen hierbij volop aan bod.

Ontwerpend leren: We zijn begonnen met een 3d printer. We gaan in de startles aan de slag met een tekenprogramma voor 3d. Op school en in de vervolgles gaan we aan de slag met een ontwerp maken aan de hand van een probleem, waar de leerlingen een oplossing voor mogen ontwerpen. Ook in deze leerlijn worden de 21ste eeuwse vaardigheden van de leerlingen aangesproken en ontwikkeld. 

Bezoekadres ExperiGO:

Melkweg 75
3255 TE Oude Tonge

T: 0187-642011
M: c.koote@kindwijs.org