Medezeggenschapsraad MR en GMR 

Meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat is de taak van de Medezeggenschapsraad (MR) van CBS Albert Schweitzer, die bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders/verzorgers van leerlingen.

De MR bemoeit zich niet met welke leerling overgaat of welke leerkracht voor welke klas moet. De MR volgt als vertegenwoordigers van personeel en ouders/verzorgers het beleid van de school en het schoolbestuur. Wil de school extra aandacht voor zorgleerlingen, zijn er fusie- of verbouwingsplannen of wordt er gekeken naar de schooltijden? Dat zijn onderwerpen waar de MR over meedenkt, meepraat en meebeslist. Maar ook het schoolplan en de schoolgids zijn jaarlijks terugkerende agendapunten voor de MR.

Op veel vlakken heeft de MR instemmings- of adviesrecht. Ook geeft de MR ongevraagd advies en kan ze informatie over onderwerpen opvragen.  In de 'Wet Medezeggenschap op Scholen' zijn de rechten en plichten van een MR vastgelegd.

De MR vergadert vijf tot zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. In de nieuwsbrief kunt u de vergaderdata vinden. Voor de MR-leden is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de achterban. U kunt als ouders/verzorgers altijd de MR aanspreken als u een onderwerp bespreekbaar wilt maken. Graag zelfs!

Voor schooljaar 2023/2024 bestaat de MR uit:

Namens de ouders Annelien Roos (groep 7)  en Naomi de Smit (groep 2,6 en 7) en namens het personeel Arianne Stroober (voorzitter) en Jorien van Asperen (secretaris) 

U kunt de MR-leden altijd persoonlijk aanspreken of e-mailen naar mr@cbsstad.nl

De ouderraad

Aan de school is een ouderraad verbonden. Deze bestaat uit ouders en een teamlid die zich op diverse manieren willen inzetten voor de school. Zij coördineren de activiteiten en sturen de verschillende werkgroepen op school aan.

De leden van de ouderraad hebben zitting voor een periode van 3 jaar en zijn 1x herkiesbaar.  

Taken van de ouderraad

  • Bevorderen van het contact tussen ouders en school.
  • Meehelpen bij het organiseren van: ouderavonden - projecten - excursies - feesten - schoolavonden - sportevenementen - en andere activiteiten.
  • Meedenken met het schoolteam over allerlei organisatorische zaken die de school aangaan.
  • Beheren van de ouderbijdragen en in overleg met het schoolteam de besteding daarvan. 

Mevr. Naomi de Smit

Mevr. Mariëlle van Nimwegen

Mevr. Linda de Hoop

Mevr. Kimberly Grinwis

Mevr. Nelleke Kuijt

Mevr. Joline van Gurp

Mevr. Sarah Hainey

Mevr. Fiorella Timmers

Mevr. Naomi van de Waal

Mevr. Annika de Vries

Mevr. Esmeralda Smit

 

Adviesraad

Aan de school is de adviesraad verbonden die samen met de directeur de identiteit van de school waarborgt. De adviesraad wordt tevens betrokken bij de aanname van personeel. In de Adviesraad hebben de volgende personen zitting:

Mevr. Bianca van Burg

Mevr. Carola Markwat

Mevr. Nanneke Bechthum

De adviesraad heeft een ledenbestand en nieuwe ouders kunnen lid worden van de schoolvereniging. De adviesraad is te bereiken via: info@cbsstad.nl