CBS Albert Schweitzer is een kleine dorpsschool in Stad aan ’t Haringvliet. De school heeft een gezellige uitstraling en wordt bezocht door ongeveer 70 leerlingen, verdeeld over vier combinatiegroepen. Stad aan ’t Haringvliet is een kleine dorpskern op het eiland Goeree Overflakkee.

Het schoolgebouw telt 4 groepslokalen, een BSO lokaal, een gemeenschappelijke ruimte en diverse nevenruimten. In de gemeenschappelijke ruimtes zijn werkplekken gecreëerd waar leerlingen de mogelijkheid krijgen om samen te leren.

Op de Albert Schweitzer  werken enthousiaste, kundige en gedreven leerkrachten, die alles in het werk stellen om de kinderen een fijne en leerzame schooltijd te bezorgen.

De naam van de school is ontleend aan de heer Albert Schweitzer (1875-1965). Hij was een veelzijdig mens, die zich bekwaamd heeft tot arts, theoloog, musicus, filosoof en medisch zendeling. Daarbij heeft hij zich tijdens zijn vele reizen bijzonder ingezet voor de vrede, waarvoor hij dan ook in 1952 de Nobelprijs ontving. Tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog droeg hij eraan bij dat 'liefde, toewijding, medelijden, deelgenootschap en solidariteit’ in allerlei kringen (weer) op de agenda kwamen.   

Wij willen ons laten inspireren door zijn veelzijdige talenten en edele levenshouding om hiermee onze identiteit als Christelijke School uit te dragen en voor te leven aan de kinderen aan ons toevertrouwd.

De omgang met elkaar en de behandeling van leerstof worden bepaald door het besef dat we niet ‘zomaar’ op de wereld zijn. In ons onderwijs willen we daarom proberen de inhoud van de Bijbel te vertalen naar de tijd waarin we leven. Hiermee geven wij een bijdrage aan de geestelijke vorming van onze leerlingen en daardoor richting aan hun leven. In de praktijk willen we:

 • kinderen vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel;
 • elk kind een veilige en liefdevolle omgeving geven, waarin het gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien en waarin het onbekommerd zijn of haar plaats te midden van andere kinderen kan innemen;
 • de mogelijkheden die elk kind heeft als basis nemen voor ons handelen;
 • de kinderen leren dat een mens er ook moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf;
 • de kinderen leren om de maatschappij en medemens open tegemoet te treden, zonder de last van vooroordelen. Dat begint al met elk kind te leren elkaar te respecteren, te accepteren en de aarde als Gods Schepping te bewerken en te bewaren voor latere generatie.

 

De visie van de school

Op CBS Albert Schweitzer zien we het als onze opdracht richting te geven en bij te dragen aan de groei van kinderen naar volwassenheid. Groei van leerlingen op persoonlijk, maatschappelijk, geestelijk en cognitief gebied. Groei tot verantwoordelijke en zelfstandige jonge mensen, die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 

Onze richting wordt bepaald door de Bijbel waaruit wij leven en de wetenschap dat  we  mogen Vertrouwen op God, Die elk mensenkind als uniek schepsel heeft geschapen.

Leerkrachten die aan onze school werken, doen dat vanuit hun Christelijke levensovertuiging. De essentie daarvan zal niet alleen uitkomen in de godsdienstlessen, maar evenzeer in onze omgang met ouders en kinderen en elkaar in de wijze waarop we ons werk doen.

Onderstaande tekst geeft onze belangrijkste waarden aan. Dit willen wij op school voorleven en uitdragen.

 • We gaan uit van het principe, dat ieder kind een uniek schepsel is met een eigen aard en leerstrategie.
 • Wij gaan ervanuit dat kinderen een vriendelijke, veilige en uitdagende leeromgeving  nodig hebben om tot bloei te kunnen komen.
 • Samenwerkend leren zien wij als een kans voor alle kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Wij vinden het belangrijk dat leerlingen elkaar respecteren en accepteren.
 • Recht doen aan ieder kind betekent dat een kind niet alleen wordt beoordeeld op zijn kenvermogen, maar dat ook het welbevinden van kinderen een belangrijke pijler is in onze school.
 • Wij vinden het belangrijk alle talenten en mogelijkheden van een kind te benutten en tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van het kind om zo te komen tot optimaal (leer)rendement, waarbij persoonlijke groei en bloei van ieder kind ons uitgangspunt is.

Wij willen de leerlingen leren:

 • verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces
 • zelf informatie te verwerven en te verwerken
 • dat fouten maken nodig is om te kunnen leren
 • dat samenwerken je verder brengt

De school werkt aan een sfeer die bevordert dat kinderen:

 • met plezier naar school gaan
 • zichzelf kunnen zijn
 • belangstelling en zorg hebben voor elkaar en de wereld om hen heen
 • elkaar accepteren en respecteren zoals ze zijn
 • geprikkeld worden tot motivatie en nieuwsgierigheid

 

Missie:

Wij leggen het accent op het leren door (samen)doen, omdat wij als uitgangspunt hebben:

Samen leren, samen leven