CBS Albert Schweitzer is een kleine dorpsschool in Stad aan ’t Haringvliet. De school heeft een gezellige uitstraling en wordt bezocht door ongeveer 85 leerlingen, verdeeld over vier combinatiegroepen. Stad aan ’t Haringvliet is een kleine dorpskern op het eiland Goeree Overflakkee.

Het schoolgebouw telt 4 groepslokalen, een BSO lokaal, een gemeenschappelijke ruimte en diverse nevenruimten. In de gemeenschappelijke ruimtes zijn werkplekken gecreëerd waar leerlingen de mogelijkheid krijgen om samen te leren.

Op de Albert Schweitzer  werken enthousiaste, kundige en gedreven leerkrachten, die alles in het werk stellen om de kinderen een fijne en leerzame schooltijd te bezorgen.

De naam van de school is ontleend aan de heer Albert Schweitzer (1875-1965). Hij was een veelzijdig mens, die zich bekwaamd heeft tot arts, theoloog, musicus, filosoof en medisch zendeling. Daarbij heeft hij zich tijdens zijn vele reizen bijzonder ingezet voor de vrede, waarvoor hij dan ook in 1952 de Nobelprijs ontving. Tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog droeg hij eraan bij dat 'liefde, toewijding, medelijden, deelgenootschap en solidariteit’ in allerlei kringen (weer) op de agenda kwamen.   

Wij willen ons laten inspireren door zijn veelzijdige talenten en edele levenshouding om hiermee onze identiteit als Christelijke School uit te dragen en voor te leven aan de kinderen aan ons toevertrouwd.

De omgang met elkaar en de behandeling van leerstof worden bepaald door het besef dat we niet ‘zomaar’ op de wereld zijn. In ons onderwijs willen we daarom proberen de inhoud van de Bijbel te vertalen naar de tijd waarin we leven. Hiermee geven wij een bijdrage aan de geestelijke vorming van onze leerlingen en daardoor richting aan hun leven. In de praktijk willen we:

 • kinderen vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel;
 • elk kind een veilige en liefdevolle omgeving geven, waarin het gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien en waarin het onbekommerd zijn of haar plaats te midden van andere kinderen kan innemen;
 • de mogelijkheden die elk kind heeft als basis nemen voor ons handelen;
 • de kinderen leren dat een mens er ook moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf;
 • de kinderen leren om de maatschappij en medemens open tegemoet te treden, zonder de last van vooroordelen. Dat begint al met elk kind te leren elkaar te respecteren, te accepteren en de aarde als Gods Schepping te bewerken en te bewaren voor latere generatie.

 

De visie van de school

Op CBS Albert Schweitzer zien we het als onze opdracht richting te geven en bij te dragen aan de groei van kinderen naar volwassenheid. Groei van leerlingen op persoonlijk, maatschappelijk, geestelijk en cognitief gebied. Groei tot verantwoordelijke en zelfstandige jonge mensen, die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 

Onze richting wordt bepaald door de Bijbel waaruit wij leven en de wetenschap dat  we  mogen Vertrouwen op God, Die elk mensenkind als uniek schepsel heeft geschapen.

Leerkrachten die aan onze school werken, doen dat vanuit hun Christelijke levensovertuiging. De essentie daarvan zal niet alleen uitkomen in de godsdienstlessen, maar evenzeer in onze omgang met ouders en kinderen en elkaar in de wijze waarop we ons werk doen.

Onderstaande tekst geeft onze belangrijkste waarden aan. Dit willen wij op school voorleven en uitdragen.

 • Zingeving is dat ieder kind een uniek schepsel van God is, wat recht heeft op acceptatie, erkenning en waardering van elkaar.  
 • Vertrouwen willen we hebben, geven en delen. 
 • Wij willen dat iedereen met plezier naar school komt. We zien dit als belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. 
 • Samenwerken zien wij als een meerwaarde voor iedereen in de persoonlijke ontwikkeling op cognitief en sociaal/ emotioneel gebied. 
 • We leren Eigenaarschap door zicht op persoonlijk leerproces en verantwoordelijkheid voor de aanpak.
 • Rust en regelmaat geeft voorspelbaarheid en Structuur. 

Missie:

Wij leggen het accent op het leren door (samen)doen, omdat wij als uitgangspunt hebben:

Samen leren, samen leven